KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

KAÇKAR RESİM-2-


İnşallah kavuşturu
Zalum felek seveni
Sade sevdaluk değil
Binbir derdi çekeni.


Söyle böyle çaresuz
Nasil beraktun beni
Gittuğun o gün senun 
Bilki sevduğun eldi


Sevup mutlu olurum
Diye mi sanarsunuz
Unutmayun dostlarum
Dünyada yaşarsunuz


Yalanci sevdalarun 
Çabuk soner ateşi
Ey gidi bana da sorsanuz
Bulunmez idi sevdamun eşi


Ağlemağile gülmak
Derler bizde kardeştur
İçun  kan ağlerken gülmak 
İşte boyle bir iştur


Yaylanun çimenine 
Beriye gel beriye 
Çıkar eski karini 
Bel geleyim yerine
 

Erir dağlarun kari
Karişur yaşlaruma
Kaybana yardur sebep
Ak telli saçlaruma


Yaz günü uşiyirum 
Yandum tutuşiyirum
Aklumi aldun baştan
Düz yolda duşiyirum 


Karli dağlar şahittur.
Sana olan aşkuma.
O güzel gözlerungi.
Kilitledun kalbuma


Başım ağırur başum
Yastuğa düşer yaşum
Özletturdun kenduni
Nerde idun kardaşum


Yaz sevdanun adini
Kuşlarun kanadina
Dillere destan olsun
Milletun inadina 


Tulumun nefesine
Hastayım ben sesine
Ben iyi çalışırım
Sende çalış dersineYari güzel olanın 
Gözüne uyku girmez
Sevup alamayanı
Toprak bile istemez


Sevdalukten eridi
Kalmadi yurek yağum
Hep hayirsuzi sevdum
Belliya yok ikbalum


İki kurşun sakladum
Bi bana bide sana
İstersen çek beni vur
Sensuz girmem mezara


Karamiş ince dalli
Sevdaluk orta halli
Kestanede bal ama
Tadi olmuyor balli

Ey sarmaşuk sarmaşuk 
Sarildun kollaruma

Kaçkara çikariken 
Kar doldu yollarumaBaşum ağerur başum 
Yastuğa damlar yaşum

Uşak gelma peşumden 
Vurur seni kardaşum


Baluk tuttum agilen
Tavada yaptum yagilen 
Günlerumuz geçiyor 
Ahh ilen vahh ilen...


YALAN DÜNYA SEN YAZDUN
ALNUMA YAZİLERİ 
MAHŞER GÜNİ EY RABBUM 
GÜLDÜRME CAZİLERİ


O güzel gözlerunle
Aldun aklumi aldun 
İki elum yakande 
Tanriya haber saldum...


Yandi yuregum yandi
Oldi kömür karasi
Gaybana sevdalugun
Eyileşmez yarasi


Rüzgar esti dumana
Yüksek dağlar görindi

E kız senun yuzunden 
Uykularum bolindi..
 

Aş odaği bu daği
Duş benum ocağuma
Seğer sağanum yoktur
Kalayli kazanuma.


Yarun gözleri yeşil
Gürgen yapraği gibi
Yaşun hiç eksilmez ki
Hemşin topraği gibi


bu boyle uzar gider
sabahi bulur gece
yureğunguza sağluk
muhteşemdi her hece


şimdi uçar gidersun
benzeyisun ari'ya ,
soninda kalacasun
yasli kocakariya


sevene sevdani ver
olsun gönlunun yarı...
peteğun hazırolsun
bağdattan gelur arı


yeni bir haber aldum
selamini kesecek
guvenduğun dağlarda
baçi yeller esecek


camasurler kurumez
zamaninde asmazsen
kezler köti değildur
damarina basmazsen


çamaşurler kurumaz
serin yera asarsen;
erkeklera laf etma
tepe taklak gidersen


Haykirurum sesumi
gider dağlari yikar
zamane kizlarinden
belki bi eyi çikar..


Kimsenun varmi acep
boyle guzel sevdugi
leyladanda guzeldur
mecnunun can verdugi.


ferhat dagları deldi
mecnunda vurdi çöla;
bu canlarum fedadur
onun gibi bir kula.


küpün topraktan ise
güzelolur ayrani...
kavuştuği zamandur

sevenlerun bayrami.

bizum koyde yaylada
koyunlarum etlidur
ne yapalum e dayi
dunya boyle dertlidur


açmasun sensuz çiçek
dereler çağlamasun
yüreğumde saklarum
gizliden sevduğumsun...

ben bir yeşil boyayim..
ver elmani soyayim..
ellerun kollarina ..
seni nasil koyayim...


ben denizden gidemem..
yol yokmidur karadan..
beni yara kavuştur..
yeri göği yaradan...


Karemişun dibinde
oturda bekle beni...
Kes kalbinden bir parça
yerine ekle beni...


sevdluk ede ede..
duştum ha bu hallere ..
ben şimdi akillandum
basmem çuruk dallere


sevdalugun derdine
duştum ufak yaşuma
anladum dogustan
karişmişti aşuma


derede alabaluk
okkaluktur okkaluk
çok hayin içum yandi
daha etmem sevdaluk


aşkunun enkazini
taşırum beden diye...
kandurdi zalum felek
seni verdi hediye..


duşundum efkarlandum
bi tutun daha yaktum...
aşki koydum tabute
bi çivi daha çaktum.....


Hasretun duman olmiş
dert çokmiş dağlaruma...
madem ki ayrilmişuk
gelma rüyalaruma


Duman aşik mi oldun
mavi goğun yuzina
alişma kopemezsen
vefasuzun gözina..


Garson donat masayı
bu akşam içeceğem
benden vazgeçsin demiş
nasıl vazgeçeceğem.

e uşak senun gibi
ben çamura batamam
benum işim havadan
yerden turki atamam


basundaki cenberun
yika cikar kirini
hala aklum almadi
senun gibi birini...


bizum evun altindan
akıyor buyuk dere
zamanla gideceğuk
ahiret denen o yere...


içuma huzun duşti
aldi dağlari duman
bende hiç anlamdum
nasil geçti bu zaman ..


bu dünyadan göçetti
türkinun ustaları...
tatlı tatlı diyelum
yiyelum pastaları


ekseri felemura
veruruk biz asmayi
sevduğum bilurmisen
ince bellii kazmayii..


karşi karşi oturduk
bi sigara yakalum
kim ustadur bilinmez
icabina bakalum...


yaşlarum gözlerumden
damla damla akarken
kalbun nasil dayandi
yarum beni yakarken


omuzunun ustine
peştemali bağlatma
kaçgün oldi görmedum
bugun gelda ağlatma


yardan uzak kalince...
karalari baglama..
birgun gormedun diye...
oyle hemen ağlama...


elimde beyaz mendill
gözlerimde yaşlarım
derdimi anlatıyor
beyazlayan saçlarım.

veran gurbet ellerde
kalmişum ben arkadaş;
bi dağlar birde sevdam
olur bana hep yoldaş.


Sigaraden bi duman
rakidenda bi yudum
aldum resmuni yarum
sevdum sevdum uyudum..


sevduğumun yoluna
bu canım kurban olsun
çok seveyurum onu
kıskananlar kudursun


Kar yağar yol üstine
sarar topraği sarar
sevdaluği anladum
hasret nereye yarar


Öyle lanet edersun
Yalan olur sözlerun
kolunda varken biri
oni arar gözlerun


Bi türli bulamadum
Gönlume göre biri
Şiire verdum hepten
Oldum bu işun piri

derdumuz bini aşti
bi binda biz katalum
gelun geçun karşuma
tatli tatli atalum


bence geldun nazara
hiç yanaşma kocaya
sen en kisa zamanda
gorun ofli hocaya


hata verdi yureğum
hep yanliş yoli seçer
sevdali sevdasindan
nasi boyle vaz geçer


Nasil kurtulacağum
bilmem habu darluktan ,
ben derum nazardan du
belki da bekarluktan


dağun dumaniyim ben
rüzgarla sana gelen
bir bakışunla cani
yar yollaruna seren..


enduğun derelerun
gezmişim kiyisini
sevdaluk iyidurda
bulusan iyisini ..


kimseye bişe demem
yaşarum günahumle
sevdaya haram katmam
severum yureğumle...


kimseye bişe demem
yaşarum günahumle
sevdaya haram katmam
severum yureğumle...


Dağun dumani gibi
gel yayila yayila
Çektuğum bu acilar
günahuma sayila


Selvi boyli sevduğum
İşmardan hiç anlamaz
Çok havali bi şeydu
Beni da hiç sallamaz


yaprak toplamak içun
çikdum gürgen dalina
ben nasil ağlamayim
olmayan ikbaluma


kimi küser hayata
kimida ikbalina
ben nasil darilayim
yüreğumun balina.


heralde geçti yaşun
çektin işten elini
fazla takma kafana
yok mi evin gelini


Sevgililer gününde
ona bir çiçek yolla
yan kardaşum sevdadan
yanani gorur ALLAH.


yaylanun çimenina
Yagmur olur yagarsun
alacagum kiz seni
eyi inek sagarsun


yeşil asma dalinde
karadur üzümlerum;
gözlerina bakince
cennette zannederum...


kara üzüm asması
dallarunı bukersun.
yarun uzaklardamı
hep yollara bakarsun


asma senun dalunden
üzüm olsada yemem
sevduğumden uzakta
ağlarumda gülemem..

gözlerumun yeşili
dönmiş kan çanağina,
ne olur kirma beni
düşmişim ocağuna..


sevda başabeladur
acep hangi daladur...
bizum ayrilmamuza
sebep köti haladur

Yar bahçenuze eruk
eruği yemediler
senlen benum arama
oy neler demedile


Eruk dallarun kuri
egutsem kirilurmi
alsun seven seveni
araya girilurmi

Gökyüzüne bakarum
yağmur rüzgar karışmış;
Benum deli yuregum
o gözlera alişmiş..


iki tane senun var
bir seğerumda benum
katalum birbirina
bende olayim senun


katmayun siğirleri
vurur bizim okuzler
gine iyi geçmedi
habu seneki güzler.


gemi geldi limandan
aldi alacağini...
yıktun perişan ettun
kız benum ocağumi


duman dağa iz eder
derelere buz eder
görsem seni bi kere
yüreklerum cızz eder


yaylanın yollarina
uzun uzun ağaçlar
boyle delikanliya
babam bir kız bağişlar


Su verun mezaruma
usti çimen baglasun.
gidun deyun yaruma
gitsun gelsun aglasun.

Garson donat masayı
bu akşam içeceğem
benden vazgeçsin demiş
nasıl vazgeçeceğem.


Feleğun ne suçi var
Sevilen zalum isa
Aşkun anlami kalmaz
Seven seveni alsa


Tulum Sana Kim Dedi
Sevdali Olduğumi,
Dertli Dertli Çalarsun
Buldun Dertli Gunumi.


Atma türkü atarum
Sanki çok bilmiş gibi
Gözlerumda yaşlarum
Sanki ağlarmış gibi


Kara kaş kara gözün
Deli eder adami
Biturli anlatamam
Sana olan sevdami


inadum da inattu
bu yureğumdeki nedu
benda bi bilemedum
ya sevdadu ya derttu..


Yüreğumdeki hüzün
dönüşsun bir ışığa
Ağlatmak yakişurmi
sen gibi bir aşığa :


Yüreklerdeki hüzün
erecek helbet sona
Geleyimmi yanuna
dallara kona kona


Yüreğumi biraktum
ben kendi havasina
Helbet benda gelenim
konişma sirasina


dertleri dere edup
akiturum denize
bu sevdada hasretluk
hepmi kalecek bize.


TÜRKÜ VE MANİLER:ANONİM


kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU